Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.02.2012 14:20 - ДОГОВОР за участие в телевизионно предаване на Нова телевизия с наименование „Да ти паднат 100 000“
Автор: melamed Категория: Други   
Прочетен: 4629 Коментари: 4 Гласове:
2Д О Г О В О Р

за участие в телевизионно предаване на Нова телевизия с наименование „Да ти паднат 100 000“

 

Днес, .... февруари 2012 г. между:

 

            1. „Нова Броудкастинг Груп” ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5, Порше Бизнес Център, представлявано от ................................ – търговски управител, наричано по-долу за краткост „Нова”, от една страна

            и

            2. …………………………………………………………………………………………...,

(име)

с ЕГН ............................., притежаващ/а л. к. № ......................................., издадена на ................................. г. от МВР - ........................................ с постоянен адрес гр. ……………………………………………………., ж.к./ул. ........................................................................... и настоящ адрес гр. …………………………………., ж.к./ул. ………………………………………………………,

телефонен номер: ………………………..; e-mail: …………………………………………..

наричан/а по-долу за краткост „Участник”,

 

Заедно наричани „Страните“

  Се подписа настоящият договор за следното:

 

Страните, като взеха предвид, че:

I.                Нова създава и продуцира телевизионно предаване с наименование „Да ти паднат 100 000” наричано по-долу за краткост „Предаването“, съобразно телевизионния формат “The money drop”, създаден от Ендемол, Холандия;

II.             Предаването ще се заснема в студио, находящо се в гр. Талин, Република Естония;

III.          Нова организира изцяло заснемането и записването на изявата на Участника в Предаването (наричана по-долу за краткост „Участието”), и осигурява възможност за получаване на награда като част от Предаването.

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С подписването на настоящия договор Участникът, който след участие в предварителен кастинг е одобрен от Нова, изразява собствена изрична воля и се задължава да участва в Предаването, в сроковете и при условията, съдържащи се в настоящия договор или допълнително определени от Нова такива.

(2) С подписването на настоящия договор Участникът дава своето изрично съгласие и са задължава да пътува до гр. Талин, Република Естония и обратно на и за определени от Нова дни и в определени от Нова часове, да бъде на разположение на екипа на Предаването в часове, дни и на места, посочени от Нова, включително да участва във всички репетиции, рекламни „трейлъри” (самопромоции), изявления за средствата за масова информация, снимки, записи, снимачни дубли, участие в студио, и/или други участия, които Нова поиска.

(3) С подписването на настоящия договор Участникът отстъпва на Нова правото да:

1. променя, адаптира, синхронизира, дублира, субтитира, монтира или прави допълнения към или да изтрива от Предаването Участието на Участника, по своя собствена преценка, по какъвто и да било начин;

2. прави и използва записи и да упълномощава трети лица да записват и използват всеки запис или друг вид документиране на Участието на Участника самостоятелно или във връзка с Предаването на територията на целия свят и за максималния, съгласно приложимото законодателство, срок независимо от техническото средство за разпространение;

3. дублира и субтитира гласа на Участника при Участието му на всеки език; и

4. включва името, изображението, гласа, биографични данни, снимки, записи на интервюта на Участника отделно от или във връзка с Предаването във всички програми, предавания и формати, включително, в рекламни материали и форми без ограничение в техническото средство за разпространение и без да иска допълнително съгласието на Участника за това.

            Чл. 2. (1) С подписване на настоящия договор Участникът предоставя всички авторски и сродни на авторските права във връзка с Участието си на Нова, при условията на настоящия договор и за максималния разрешен от закона срок.

            (2) Участникът отстъпва на Нова и неимуществените права по повод Участието си в Предаването в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права или в съответствие с други закони, регламентиращи права върху интелектуална собственост, по начин, че Нова да има право да се разпорежда с Участието без каквито и да било ограничения.

(3) Участникът предоставя на Нова изключителните права за национално наземно (ефирно), кабелно и сателитно разпространение на Участието си във всички съществуващи и бъдещи програми, създавани за разпространение от Нова или свързани, по смисъла на Търговския закон, с Нова лица.

(4) В изключителните права по ал. 2 се включват и правата на Нова за разпространение на Участието чрез интернет телевизия (webTV), в това число и чрез интернет страницата Nova Play или други интернет сайтовете; чрез мобилна платформа (DVB-H), в кодиран или некодиран вид, по индивидуално поискване срещу заплащане от зрителя (Video on Demand или Pay Per View), както и чрез всяко друго техническо средство съществуващо или което ще бъде създадено в бъдеще.

            (5) В изключителните права по ал. 3 се включват и правото на Нова да прехвърля правата си, придобити въз основа на настоящия договор на трети лица без предварителното съгласие на Участника.

            (6) С подписване на настоящия договор Участникът заявява, че не му се дължи каквото и да било възнаграждение за разпространение чрез каквото и да било техническо средство на Участието му в Предаването за неограничен брой излъчвания, на територията на целия свят.

2. ГАРАНЦИИ

Чл. 3. (1) С подписване на настоящия договор Участникът декларира и гарантира, че:

1. притежава всички права, включително че е дееспособен и правоспособен и може и има право да сключи настоящия договор.

2. към датата на подписване на настоящия договор не съществуват каквито и да било ограничения на правата по т. 1.

3. ще вземе участие в Предаването по реда и при условията на настоящия договор, включително ще осъществи пътуване до гр. Талин, Република Естония и обратно и ще даде възможност на Нова да заснеме Участието му в Предаването;

4. че е в добро физическо и психическо здраве и може да осъществи пътуване и да взема участие в Предаването, включително при искане от страна на Нова да представи медицинско свидетелство за това;

5. е предоставил верни и точни данни при попълването на формуляра за участие в Предаването, както и в останалите случаи, при които е предоставял каквато и да било информация и данни на Нова.

Чл. 4. Страните се споразумяват, че избора на Участника за участник в Предаването и пътуването му до Талин не гарантира на Участника, че ще бъде заснет в Предаването или че неговото Участие в Предаването, в случай, че бъде заснето, ще бъде излъчено. Нова има право самостоятелно да преценява дали да заснеме Участника или да включи и доколко и каква част от записите на Участието на Участника в Предаването, в случай, че реши да включи Участието на Участника в Предаването.

Чл. 5. С подписване на настоящия договор Участникът се съгласява да спазва правилата за участие в Предаването, наричано по-долу за краткост „Правилата“, както и всички указания, разпореждания и инструкции на членовете на екипа на Нова във връзка с Участието си в Предаването, независимо дали същите са в писмена или устна форма.

3. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

            Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и има срок на действие до изпълнение на всички задължения, произтичащи от договора от Страните. 

            Чл. 7. Мястото на изпълнение на задължения на Участника е посочено от Нова място, което може да се намира в гр. Талин, Република Естония, както и всяко друго място, определено от Нова за реализация на Предаването.

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Всички разходи, направени от Участника за целите на Предаване, с изключение на изрично предвидените в настоящия договор, са изцяло за сметка на Участника.

(2) С цел избягване на всяко съмнение разходите на Участника, които се покриват от Нова са:

1. самолетен билет София – Талин - София икономична класа, с включени летищни такса;

2. трансфер летище в Талин - избрания от Нова хотел - летище в Талин;

3. до 3 (три) нощувки със закуски в избран от Нова хотел в Талин, Естония;

4. покриване на дневни разходи в размер на 15 (петнадасет) евро на ден;

5. медицинска застраховка;

6. трансфер избрания от Нова хотел – студиото, където се заснема Предаването – избрания от Нова хотел;

7. обяд  и вода в деня на заснемане на Участието на Участника.

(3) Извън разходите по ал. 2 Нова няма да покрива каквито и да било други разходи на Участника при или по повод Участието му в Предаването.

            Чл. 9. (1) В случай, че Участникът спечели Награда при Участието си в Предаването Нова изплаща Наградата на Участника в срок от 10 (десет) работни дни, след първото (премиерното) излъчване на епизода/ите с Участието на Участника в Предаването.

            (2) Наградата, спечелена от Участника при Участието му в Предаването се изплаща изцяло в пълен размер, съгласно определения от Участника процент, в срока по ал. 1. Нова не е длъжна да изплаща на Участника каквито и да било аванси или други предварителни плащания от нея.

            (3) Участникът подписва нарочна декларация – неразделна част от договора, в която посочва номер на банкова сметка на която Участникът е титуляр, по която Нова да преведе Наградата, както и съотношение на разпределение на Наградата между Участника и Участника партньор, с който участва в Предаването. Декларацията по предходното изречение се подписва от двамата участници – партньори в Предаването и в нея се определя начина на разпределение на Наградата между тях.

            Чл. 10. (1) С подписване на настоящия договор Участникът се задължава, в случай, че е спечелил Награда в Предаването да декларира получената сума пред данъчните власти в страната и съответно да плати дължимия данък в съответствие с приложимото законодателство. 

            (2) Нова няма да носи каквато й да било отговорност за заплащането на дължимите данъци и такси и същите са изцяло за сметка на Участника, включително и декларирането на Наградата пред съответните власти.

5. УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИКА

            Чл. 11. С подписването на настоящия договор Участникът се съгласява, че графика и сроковете за заснемане на Участието му в Предаването или на други ангажименти във връзка с Предаването могат да бъдат променяни едностранно от Нова, включително при събития, извън контрола на Нова. В случай на промени Нова уведомява Участника своевременно.

            Чл. 12. (1) Заснемането на Предаването, включително на Участието се осъществява от Нова в студио в гр. Талин, Естония, както и на други места, определени от Нова, за които Участникът ще бъде уведомен допълнително.

            (2) За срока на подготовката и заснемането на Участието на Участника в Предаването, както и за срок от 6 месеца след премиерното излъчване на епизода от Предаването с участието на Участника - Участникът се задължава да е на разположение на Нова и да се явява на местата, в дните и в часовете, указани му от екипа на Нова.

            Чл. 13. Участникът се задължава да пази от повреди вещи, съоръжения, техника или помещения, използвани от Нова във връзка с Предаването или за други цели. Участникът се задължава да не поврежда или затруднява по какъвто и да е начин работата на техническите съоръжения, използвани за целите на заснемането на Предаването, както и всякакви други съоръжения, използвани от Нова във връзка с Предаването. При виновно неизпълнение на това задължение поправката е за сметка на Участника.

            Чл. 14. (1) Участникът се задължава да не извършва действия, които водят до измама или могат да влияят върху резултатите от Предаването, включително са извършени с цел да бъдат заблудени Нова или нейния екип или водещия на Предаването.

            (2) Участникът се задължава да не предлага и/или приема на каквато и да било тайна информация или помощ във връзка с Участието си в Предаването, извън неговия регламент.

            (3) Участникът се задължава да не участва в каквито и да било неправомерни и/или заблуждаващи действия, свързани с Предаването.

            (4) Участникът се задължава да не сключва каквито и да е устни или писмени споразумения с друга двойка участници в Предаването, водещия на Предаването, организационния екип на Нова или трети лица, което е в противоречие с правилата на Предаването или с добрите нрави.

            (5) В случай, че друг участник или трето лице направи опит да склони Участника да престъпи някоя от забраните по настоящия член Участникът се задължава незабавно да уведоми екипа на Нова.

            (6) При неизпълнение на задълженията по настоящия член Участникът дължи на Нова обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всеки отделен случай.

            Чл. 15. (1) Без предварителното писмено съгласие на Нова Участникът няма право да популяризира или по друг начин на обсъжда Предаването в която и да е медия по света или с трети лица, нито да прави изявления в писмена или устна форма, предназначени за публикуване в печатни или електронни медии, интернет, включително социални мрежи, нито да прави изявления, които по своето естество подлежат на публикуване, или от които могат да бъдат цитирани откъси, свързани с Предаването, водещия, Нова или нейните служители, тяхната дейност, другите Участници. Участникът се задължава, в случай че представители на пресата се свържат с него, да ги насочи към ПР отдела на Нова на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 5, телефон +359 2 8050025.

            (2) В случаите по ал. 1 Участникът дължи и обезщетение на Нова в размер 5 000 (пет хиляди) лева.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. Права и задължения на Нова

            Чл. 16. Нова има право:

            1. да получава от Участника дължимото съдействие във връзка с изпълнение на неговите задължения, произтичащи от Договора и от Участието му в Предаването;

            2. да изисква от Участника да се явява в състояние, което му дава възможност добросъвестно и качествено да изпълнява задълженията, произтичащи от този договор.

            3. едностранно и по своя преценка да променя Правилата на Предаването.

            Чл. 17. Нова е длъжна да изплати на Участника спечелената от него Награда, в случай, че Участникът е спечелил такава в сроковете и при условията, посочени в договора.

Б. Права и задължения на Участника

            Чл. 18. Участникът има право да получи спечелената от него Награда, съобразно уговореното в Декларацията и настоящия договор.

Чл. 19. Участникът има следните задължения :

1. да притежава валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта), позволяващ да пътува в посочени от Нова дни до Талин, Естония, както и да се явява в дните, в които ще се реализира Предаването или пътуванията във връзка с Предаването в определено от Нова време и на посочено от Нова място, но не по-късно от 2 (два) часа предварително, в състояние, което съответства добрите етики, в добра здравословна и психическа форма;

            2. в срок от 6 (шест) месеца от датата на подписване на настоящия договор да участва във всички организирани от Нова PR събития за самата Нова или за Предаването, както и да участва като гост в други предавания на Нова, при искане от страна на Нова;

            3. да разкрие пред Нова подробностите за всички висящи досъдебни или съдебни производства (граждански, наказателни, административно-наказателни), за влезли в сила ефективни или условни присъди или други наказания, с изключение на пътно-транспортни нарушения, които не са имали за резултат лишаване от права или лишаване от свобода;

            4. да информира незабавно Нова, ако срещу него се заведе разследване, бъдат повдигнати обвинения или в случай, че част или цялата информация, която е предоставена Нова под каквато и да било форма, стане неточна или невярна до и включително на датата на първото (премиерното) излъчване епизода/ите на Предаването с Участието на Участника;

            5. при подписване на настоящия договор да информира Нова, в случай, че Участникът или негови роднини по права линия и по съребрена до шеста степен са служители или са ангажирани по друг начин от Нова или от друго физическо или юридическо лице, ангажирано с производството на Предаването, преди подписване на настоящия договор.

            Чл. 20. След приемане на Правилата на Предаването, Участникът няма право да оспорва или по друг начин да възразява срещу регламента на Предаването, както и срещу отговорите на въпросите, които Нова приема за верни.

7. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл. 21. (1) В случай на неизпълнение на задълженията по този договор от страна на Участника, Нова има право да получава обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всеки отделен случай.

(2) Неизпълнение по смисъла на ал. 1 е и нелоялно поведение от страна на Участника. За нелоялно поведение по смисъла на този договор се счита, като изброяването не е изчерпателно: участие на Участника в друго подобно предаване на друг доставчик на медийни услуги през периода на действие на договора, както и в срок от 3 месеца след неговото прекратяване или изтичане; публично негативно коментиране на дейността на Нова пред трети лица, публична критика към ръководството и екипа на Нова и вътрешните отношения в нея, системно (повече от 2 пъти) закъснение да се яви на определено от Нова място, в определено от Нова време, при системно (повече от 2 пъти) несъобразяване или неспазване на инструкциите на Нова.

Чл. 22. (1) Нова не носи отговорност за вреди при:

1. промени в датите и часовете на пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства или по вина на избрания от Нова авиопревозвач;

2. при връщане на Участника от гранични власти или при неспазване от страна на Участника на законите на Република Естония, независимо дали Участникът е запознат с тях или не;

3. ако Участникът се загуби, закъснее или не се яви на определено от Нова място по време на престоя на Участника в Република Естония.

(2) Нова не носи отговорност пред Участника за загуба, вреда или пропусната полза, причинени на Участника или на имуществото му по време на или във връзка с участието му в Предаването, освен ако те не се дължат на небрежност на Нова и подлежат на обезщетяване на основание влязло в сила съдебно решение, постановено от компетентен съд.

Чл. 23. В случай, че Участникът самостоятелно се откаже или не се яви на посочено от Нова място и в посочено от Нова време за заснемане на Участието на Участника, последният дължи на Нова обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Чл. 24. Нова има право по всяко време и по своя преценка да отхвърля или заменя Участник в Предаването, поради каквато и да е причина.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 25. Страните се задължават за срока на настоящия договор, както и за срок от 2 (две) години след датата на неговото прекратяване да считат и пазят документите и информацията, получена във връзка с този договор, включително участието в Предаването като конфиденциална.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Настоящият договор, неговите клаузи, тълкуване, възникналите спорове и евентуални изменения на части от него са подсъдни и се регулират от законодателството на Република България.

Чл. 27. В случай, че отделни части от настоящия договор противоречат на повелителните разпоредби на действащото българско законодателство, тези части ще се считат за неписани, като нищожността им не води до нищожност на договора като цяло.

Чл. 28. При възникнали противоречия и спорове, те се решават между страните  чрез преговори и взаимни отстъпки, а при невъзможност – компетентен е съответния български съд в гр. София.

Неразделна част от настоящия договор е:

1.       Приложение № 1 - Декларация, подписана от Участника и неговия партньор при участие в Предаването.

2.       Приложение № 2 – Правила на телевизионно предаване с наименование „Да ти паднат 100 000“

 

            Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

За Нова:                                                                    Участник:

 

 

......................................         ...                                            ………………………………..

...........................................                                                   (подпис)

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                               (Моля напишете името си собственоръчно)
Гласувай:
2
01. анонимен - правната страна
12.02.2012 09:14
Какво му е възмутителното на този документ, госпожо Йоланта?
Какви са вашите правни аргументи срещу вписаните в него клаузи?

И един съвет, не се излагайте да се наричате адвокат, когато не можете правилно да напишете една основна дума като "тълкувание", а според вас - "тълкование".
цитирай
2. анонимен - Пардон, тълкуване е вярното. ty...
12.02.2012 09:36
Пардон, тълкуване е вярното. typing mistake
цитирай
3. анонимен - and AGAIN
12.02.2012 11:46
Ето пак бързаме и се изказваме неподготвени.
Първо, страните по даден договор могат да бъдат различен брой и не винаги са две.
Второ, легалното определение за договор в българското законодателство е в чл.8 на ЗЗД, "Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях."
Трето, в чл.9 от ЗЗД е провъзгласена свободата на договаряне. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото това не влиза в противоречие с повелителните правни норми.

Хайде сега, госпожо самодеец (няма да ви нарека юрист или адвокат, обидно е за професията), цитирайте повелителните правни норми, на които горецитираният от вас документ противоречи.


анонимен написа:

По двата поставени от вас въпроса - в правото под договор се разбира съглашение между две лица, уреждащо правна връзка между тях, в което съглашение страните имат насрещни права и задължения.

цитирай
4. анонимен - иииии, изтрихте ме, ама нищо - пак ще пиша
12.02.2012 12:32
Като го чета тоя договор ми се струва абсолютно неморален. Оттук насетне няма защо изобщо да се коментира доколко съответства на повелителни разпоредби на закона или не. Или може би студента - юрист първи курс си мисли, че правото трябва да е над морала и въпреки него?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: melamed
Категория: Други
Прочетен: 31656
Постинги: 7
Коментари: 9
Гласове: 11
Архив
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031